Privacyverklaring

Deze verklaring is bedoeld voor klanten en/of leveranciers van Aannemingsmaatschappij Jellema B.V.
In deze verklaring wordt nader ingegaan op de wijze waarop Aannemingsmaatschappij Jellema B.V. omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens.

Persoonsgegevens 

Een persoonsgegeven zegt iets of zou iets kunnen zeggen over een natuurlijk persoon. Een gegeven is vrij snel aan te merken als een persoonsgegeven en kan door de combinatie met andere gegevens een persoonsgegeven worden. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: NAW-gegevens, e-mailadressen, IP-adressen, telefoonnummers.

Aannemingsmaatschappij Jellema B.V. vraagt aandacht voor het feit dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze potentiële klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om bij u een offerte aan te kunnen vragen, u een offerte te kunnen aanbieden, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgiften aan derden 

In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van (deels-) externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt.

Bewaarperiode persoonsgegevens 

  • Indien u geen klant bent (geworden) (of wij niet van u) dan zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twaalf maanden na ons laatste contact worden verwijderd.
  • Indien u wel klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten 

U heeft het recht:

  • uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien en/of te verkrijgen
  • uw eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
  • uw eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken
  • uw eigen persoonsgegevens door ons aan een ander over te dragen.

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Aannemingsmaatschappij Jellema B.V.

t.a.v. Dhr. K.A. Jellema

Hogedijken 21

9101 WV Dokkum

e-mail: info@jellema.com

tel.: 0519-235015
 

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is ingegaan per 16 mei 2018. Aannemingsmaatschappij Jellema B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.